اقدامات پزشکان چنانچه خارج از ضوابط فنی و رعایت موارد علمی باشد ، در اینصورت ضرر و زیانی که متوجه بیماران می شود خارج از تخلفات انتظامی یا جرایم پزشکی نیستند. خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت موارد آن می باشند.