وضع قوانین و تصویب، سیر تحول، تفسیر و استنباط و اجرای آن ها به همراه وارسی یک دلیل و روش قانونمند از موضوعاتی است که علم حقوق در جامعه می پردازد. بدیهی است که علم حقوق شاخه های متفاوتی دارد. در معنای خاص به وارسی و تبیین مقررات ضروری در جامعه، وضع دادرسی و بازبینی این قوانین می پردازد و در معنای عام علاوه بر موارد مذکور به بررسی عرصه های دیگری که با مقررات اجتماعی در ارتباط مثل: تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق، جامعه شناسی حقوقی و… را شامل می شود. در تقسیم بندی علم حقوق، حقوق خانواده قابل توجه ترین می باشد. اثرگذاری مستقیم خانواده بر سلامت جسمی، روحی و روانی فرد انکار ناپذیر است. این نیاز از گذشته ملموس تر است. با بروز مشکلات متفاوتی که امروزه به آن دچار شدیم اهمیت حضور وکیل خوب خانواده احساس می شود. در باور عام حقوق خانواده رشته ساده ای به نظر می رسد، ولی در واقعیت لبریز از نکته ها و مسائل حائز اهمیت می باشد.